Pedagogisch locatie beleid Preschool


Voorwaarden waarop getoetst wordt:

Hoe doen wij dat:

Wij hebben een pedagogisch beleidsplan waarin visie op de omgang met kinderen is beschreven, die kenmerkend is voor het kinderdagverblijf. Wij werken volgens het pedagogisch beleid Speel-Mere waarin visie en omgang met kinderen is omschreven. Dit beleid is te vinden op de website speelmere.nl en ligt ter inzage op de locatie.
Wij informeren de ouders over het te voeren beleid. Wij informeren ouders schriftelijk; via de website, via digitale nieuwsbrieven en via de informatieborden. Mondeling informeren we via de oudercommissie en via diverse oudercontacten zoals het kennismakingsgesprek, de breng- en ophaalmomenten en de individuele kindbesprekingen. Indien nodig kan er een extra gesprek worden georganiseerd.
Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden. Tijdens de opvangdagen volgen wij per groep een eigen dagritme waarin verzorging en opvoeding, aansluitend bij het pedagogisch beleid, een plaats hebben.
De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint. Kinderen van 2 tot 4 jaar zijn welkom bij ons op de peuterspeelzaal. Wij zijn open van 8:30 uur tot 12:00 uur.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep(-en), speelgroep(-en) en basisgroepen.
Specifiek voor bso:
Bij activiteiten op de bso in groepen groter dan dertig kinderen besteden we in dit beleidsplan aantoonbare extra aandacht aan de omgang met de basisgroep.
Groepen en leeftijdsopbouw:Er is plaats voor 1 stamgroep van ieder 16 kindplaatsen maximaal; Peuterspeelzaal Hier bieden we opvang aan kinderen van 2 tot en met 4 jaar. De kinderen zijn ingedeeld in een vaste groep, de PreSchool, waardoor zij elke dag weten waar hun eet- en drink momenten zullen zijn en bij welke pedagogisch medewerkers ze terecht kunnen. Het is mogelijk dat de groepssamenstelling of leeftijdsindeling vanwege veranderende wet- en regelgeving of pedagogische, organisatorische en/of bedrijfseconomische redenen opnieuw wordt ingedeeld. Ouders worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Kind-leidsterratio
1 pedagogisch medewerker op 8 kinderen

Werkwijze op de peuterspeelzaal:
Om 8:45 uur starten we met ons dagprogramma.
Om 11:45 uur worden de kinderen opgehaald

Ophaalmoment
Ouders krijgen op dit moment een overdracht over hoe het met hun kind is gegaan en wat zij hebben ondernomen.

Contactmomenten
Tijdens de breng en haal momenten is er een overdracht moment tussen de pedagogisch medewerker en de ouders. Wanneer ouders hun kind komen ophalen, vinden wij het belangrijk om een goede overdracht te verzorgen. De pedagogisch medewerkers bespreken samen met de ouders en soms samen met het kind de dag. Daarnaast willen kinderen vaak even laten zien wat ze gedaan of gemaakt hebben; we vinden het belangrijk hier de tijd voor te nemen. Wanneer het voor ouders en/ of pedagogisch medewerkers wenselijk is om wat uitgebreider te praten, dan wordt hiervoor een afspraak gepland.

De wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep of stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. Wanneer kinderen nieuw komen op is er een intakegesprek met ouders waarin we zoveel mogelijk informatie vragen over het kind om het wennen zo passend mogelijk te organiseren. Bij doorstroom naar andere groep of als zij vier worden doen we dat zo geleidelijk mogelijk en betrekken daar kind en ouder actief bij door vooraf en achteraf te bespreken. Samen met de medewerker gaat het kind vanuit de eigen groep verschillende keren een kijkje nemen in de nieuwe groep. Dit zal een natuurlijk proces zijn.
In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en de wijze waarop de overdracht van normen
n waarden aan
kinderen plaatsvindt.
Wij bieden emotionele veiligheid door te zorgen voor een goede sfeer door onze eigen interactievaardigheden te tonen zoals interesse, humor, te zorgen voor elkaar, positief te kijken, te luisteren en oogcontact te maken. Emotionele veiligheid bieden we ook door duidelijkheid door onder andere consequent te zijn, uit te leggen, eerlijk te zijn en structuur te bieden. Door rust te bieden, plezier te maken en bijvoorbeeld veilige ontwikkelsituaties te creëren stimuleren we het welbevinden van kinderen. We stimuleren de ontwikkeling van persoonlijke competenties door kinderen te ondersteunen bijvoorbeeld uit te dagen tot klimmen, glijden, rennen, fietsen of dansen. We stimuleren kinderen als ze iets nieuws proberen door hen de tijd daarvoor te geven, hen niet te forceren. We bieden activiteiten aan afgestemd op de ontwikkelingsfase van ieder kind. Onze locatie is zo ingericht dat kinderen worden uitgenodigd tot verschillende activiteiten zoals spelletjes doen, knutselen, met de computer werken, droomhuizen te bouwen in de bouwhoek, verkleden en toneelspelen. Sociale competenties van kinderen stimuleren we door kinderen uit te nodigen om mee te spelen. We betrekken kinderen bij elkaar helpen of troosten. We coachen kinderen bij het sluiten van vriendschappen. De overdracht van waarden en normen doen we door ons pedagogisch handelen; we benoemen bijvoorbeeld verschillen zonder te oordelen. We leren kinderen om met zorg om te gaan met dieren en planten in hun omgeving. We ondersteunen kinderen bij het oplossen van conflicten, bijvoorbeeld door te helpen het gevoel of idee onder woorden te brengen of alternatieven aan te bieden. Op iedere groep zijn regels en wij leven die zelf consequent en op de juiste manier na.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke (spel)activiteiten kinderen hun stamgroep, speelgroep of basisgroep verlaten. (open deuren beleid) De kinderen starten hun middag (of dag in de vakantie) op met hun eigen basisgroep. Na die opstart kunnen kinderen kiezen welke activiteit in
elk vertrek van de speelgroep ze gaan doen. Als er een activiteit wordt aangeboden op de andere groep en er is nog ruimte voor kinderen van de andere groep dan kunnen kinderen in overleg met de pm-ers mee doen aan deze activiteit. Kinderen kunnen ook vrij spelen in de andere vertrekken van de speelgroep.
De (spel)activiteiten die kinderen buiten de stamgroepen, speelgroep of basisgroepen kunnen verrichten. Er hangen lijsten met activiteiten op de groepen zodat ook ouders zien wat er allemaal gedaan is.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. Op onze locatie werken de volgende volwassenen:
– Minimaal niveau 3
– Pedagogisch medewerkers in opleiding
– Stagiaires
– Directeur geregeld op de locatie aanwezig
Indien conform de beroepskracht-kind-ratio slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is, dan is ondersteuning van deze beroepskracht door een andere volwassene in geval van calamiteiten geregeld. Dit is niet van toepassing, omdat je altijd met minimaal twee pedagogisch medewerkers sluit.
Het beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen Extra opvang is mogelijk als er ruimte is in de groep en er geen extra inzet van personeel nodig is. De vaste pedagogisch medewerker van de betreffende groep kijkt samen met ouders of deze extra opvang mogelijk is op de groep. Er wordt bekeken:
– of er vriendjes zijn,
– of er bekende pedagogisch medewerker voor het kind aanwezig zijn (op de dag dat er extra opvang noodzakelijk is) en als laatste wordt tussen ouders en pedagogisch medewerkers afgestemd wie het kind opvangt, wie er op de groep staat, wat belangrijke aandachtspunten zijn voor het kind en of er bijzonderheden zijn. Extra dagdelen worden aangevraagd via het formulier ‘Aanvraag extra opvang’.