Pedagogisch locatie beleid KDV


Voorwaarden waarop getoetst wordt:

Hoe doen wij dat:

Wij hebben een pedagogisch beleidsplan waarin visie op de omgang met kinderen is beschreven, die kenmerkend is voor het kinderdagverblijf. Wij werken volgens het pedagogisch beleid Speel-Mere waarin visie en omgang met kinderen is omschreven. Dit beleid is te vinden op de website www.speelmere.nl en ligt ter inzage op de locatie.
Wij informeren de ouders over het te voeren beleid. Wij informeren ouders schriftelijk; via de website, via digitale nieuwsbrieven en via de informatieborden.
Mondeling informeren we via de oudercommissie en via diverse oudercontacten zoals het kennismakingsgesprek, de breng- en ophaalmomenten en de individuele kindbesprekingen. Indien nodig kan er een extra gesprek worden georganiseerd.
Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden. Tijdens de opvangdagen volgen wij per groep een eigen dagritme waarin verzorging en opvoeding, aansluitend bij het pedagogisch beleid, een plaats hebben.
De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint. Kinderen vanaf 8 weken zijn welkom bij Speel-Mere. Alle ruimtes zijn ingericht op de ontwikkeling van de kinderen. Dit zie je terug in het aantal m2 en het aanbod van materialen.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep(-en), speelgroep(-en) en basisgroepen. Groepen en leeftijdsopbouw:
Er is een stamgroep van 16 kindplaatsen maximaal; de Babylounge.
Hier bieden we opvang aan kinderen van 0 tot en met 4 jaar.

De kinderen zijn ingedeeld in een vaste groep, waardoor zij elke dag weten waar hun eet- en drink momenten zullen zijn en bij welke pedagogisch medewerkers ze terecht kunnen.

Het is mogelijk dat de groepssamenstelling of leeftijdsindeling vanwege veranderende wet- en regelgeving of pedagogische, organisatorische en/of bedrijfseconomische redenen opnieuw wordt ingedeeld. Ouders worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Kind-leidsterratio
Babylounge: 1:6, 2:12 en 3:16

Op dit moment:
De groepen zijn dan structureel samengevoegd.
1:51/62 2:93/104/115/126 en 3/167

 

1Bij een groep met vier kinderen van 0 jaar.
2Bij een groep met drie of minder kinderen van 0 jaar.
3Bij een groep met acht kinderen van 0 jaar.
4Bij een groep met zeven kinderen van 0 jaar.
5Bij een groep met zes kinderen van 0 jaar.
6Bij een groep met vijf of minder kinderen van 0 jaar.

Werkwijze op het kinderdagverblijf:
Tussen 6:30 uur en 9:30 uur kunnen de kinderen gebracht worden. Om 9:30 uur starten wij met onze dag programma. We volgen zo veel mogelijk het ritme van het kind m.b.t. het eet en slaap schema.

Babylounge:
10:00 uur Fruit / verschoning / 1e slaapmoment
12:00 uur Lunch / verschoning / 2e slaapmoment
15:00 uur Tussendoortje / verschoning / 3e slaapmoment

In de ochtend en middag maken wij gebruik van het opendeurenbeleid. Dit houdt in dat een medewerker met de oudere kinderen naar een andere groep gaan om daar een activiteit uit te voeren.

Ophaalmoment
De kinderen kunnen gehaald worden vanaf 16:30 uur. Voor die tijd kan het natuurlijk ook, alleen is het dan verstandig om vooraf te bellen i.v.m. een activiteit of slaapje van het kind.

Contactmomenten
Tijdens de breng en haal momenten is er een overdracht moment tussen de pedagogisch medewerker en de ouders. Wanneer ouders hun kind komen ophalen, vinden wij het belangrijk om een goede overdracht te verzorgen. De pedagogisch medewerkers bespreken samen met de ouders en soms samen met het kind de dag. Daarnaast willen kinderen vaak even laten zien wat ze gedaan of gemaakt hebben; we vinden het belangrijk hier de tijd voor te nemen. Wanneer het voor ouders en/ of pedagogisch medewerkers wenselijk is om wat uitgebreider te praten, dan wordt hiervoor een afspraak gepland.

De wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep of stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. Wanneer kinderen nieuw komen op is er een intakegesprek met ouders waarin we zoveel mogelijk informatie vragen over het kind om het wennen zo passend mogelijk te organiseren. Bij doorstroom naar andere groep of als zij vier worden doen we dat zo geleidelijk mogelijk en betrekken daar kind en ouder actief bij door vooraf en achteraf te bespreken. Samen met de medewerker gaat het kind vanuit de eigen groep verschillende keren een kijkje nemen in de nieuwe groep. Dit zal een natuurlijk proces zijn.
In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. Wij bieden emotionele veiligheid door te zorgen voor een goede sfeer door onze eigen interactievaardigheden te tonen zoals interesse, humor, te zorgen voor elkaar, positief te kijken, te luisteren en oogcontact te maken. Emotionele veiligheid bieden we ook door duidelijkheid door onder andere consequent te zijn, uit te leggen, eerlijk te zijn en structuur te bieden. Door rust te bieden, plezier te maken en bijvoorbeeld veilige ontwikkelsituaties te creëren stimuleren we het welbevinden van kinderen.

We stimuleren de ontwikkeling van persoonlijke competenties door kinderen te ondersteunen bijvoorbeeld uit te dagen tot klimmen, glijden, rennen, fietsen of dansen. We stimuleren kinderen als ze iets nieuws proberen door hen de tijd daarvoor te geven, hen niet te forceren. We bieden activiteiten aan afgestemd op de ontwikkelingsfase van ieder kind. Onze locatie is zo ingericht dat kinderen worden uitgenodigd tot verschillende activiteiten zoals spelletjes doen, knutselen, droomhuizen te bouwen in de bouwhoek, verkleden en toneelspelen. Sociale competenties van kinderen stimuleren we door kinderen uit te nodigen om mee te spelen. We betrekken kinderen bij elkaar helpen of troosten. We coachen kinderen bij het sluiten van vriendschappen.

De overdracht van waarden en normen doen we door ons pedagogisch handelen; we benoemen bijvoorbeeld verschillen zonder te oordelen. We leren kinderen om met zorg om te gaan met dieren en planten in hun omgeving. We ondersteunen kinderen bij het oplossen van conflicten, bijvoorbeeld door te helpen het gevoel of idee onder woorden te brengen of alternatieven aan te bieden. Op iedere groep zijn regels en wij leven die zelf consequent en op de juiste manier na.

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke (spel)activiteiten kinderen hun stamgroep, speelgroep of basisgroep verlaten. (open deuren beleid) De kinderen starten hun dag op met hun eigen stamgroep. De vaste momenten van de dag worden altijd in eigen groep aangeboden. Op bepaalde momenten werken wij met een opendeurenbeleid. Als er een activiteit wordt aangeboden op de andere groep en er is nog ruimte voor kinderen van de andere groep dan kunnen kinderen in overleg met de pm-ers mee doen aan deze activiteit.
De (spel)activiteiten die kinderen buiten de stamgroepen, speelgroep of basisgroepen kunnen verrichten. Tijdens de overdracht krijgen de ouders te horen wat voor activiteiten wij gedaan hebben met de kinderen. Ook is in onze nieuwsbrief het programma te vinden met welke thema wij werken.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. Op onze locatie werken de volgende volwassenen:
– Pedagogisch medewerkers minimaal niveau 3
– Pedagogisch medewerkers in opleiding (BBL)
– Stagiaires (BOL)
– Directeur geregeld op de locatie aanwezig
– Vestigingsmanager
– Kantoormedewerkers
Indien conform de beroepskracht-kind-ratio slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is, dan is ondersteuning van deze beroepskracht door een andere volwassene in geval van calamiteiten geregeld. Indien er afgeweken wordt van de beroepskracht-kindratio, bijvoorbeeld tijdens de pauzes, en minder pedagogisch medewerkers worden ingezet dan volgens de beroepskracht-kind ratio is vereist, zal dit nooit minder dan de helft van het aantal benodigde pedagogisch medewerkers zijn. Is er in zo’n situatie slechts één pedagogisch medewerker op de groep, dan is er ter ondersteuning tenminste één andere volwassene aanwezig.
Dit kan zijn iemand:
– Medewerkers van een andere groep
– van kantoor
– Vestigingsmanager
Op dit moment kan er afgeweken worden van de beroepskracht-kindratio tussen
– 6:30 uur en 8:30 uur
– 13:00 uur en 15:00 uur
– 17:00 uur en 18:30 uur
Onder bovengenoemde voorwaarden.
Het beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. Extra opvang is mogelijk als er ruimte is in de groep en er geen extra inzet van personeel nodig is. De vaste pedagogisch medewerker van de betreffende groep kijkt samen met ouders of deze extra opvang mogelijk is op de groep. Er wordt bekeken:
– of er vriendjes zijn,
– of er bekende pedagogisch medewerker voor het kind aanwezig zijn (op de dag dat er extra opvang noodzakelijk is) en als laatste wordt tussen ouders en pedagogisch medewerkers afgestemd wie het kind opvangt, wie er op de groep staat, wat belangrijke aandachtspunten zijn voor het kind en of er bijzonderheden zijn. Extra dagdelen worden aangevraagd via het formulier ‘Aanvraag extra opvang’.
Het vierogenprincipe wordt voldoende duidelijk en observeerbaar beschreven Tijdens het openen en sluiten en het houden van pauzes, worden de groepen samengevoegd. We zorgen dat er altijd minimaal de helft van de nodige pedagogisch medewerkers aanwezig zijn in het pand. Wij hebben alle ruimtes transparant, maken gebruik van de grote ramen en er komt regelmatig iemand van kantoor of een medewerker van een andere groep, de groep op. Ook ouders zijn de hele dag welkom. Op deze manier kunnen wij het vierogenprincipe waarborgen.