Pedagogisch locatie beleid BSO


Voorwaarden waarop getoetst wordt:

Hoe doen wij dat:

Wij hebben een pedagogisch beleidsplan waarin visie op de omgang met kinderen is beschreven, die kenmerkend is voor het kinderdagverblijf. Wij werken volgens het pedagogisch beleid Speel-Mere waarin visie en omgang met kinderen is omschreven. Dit beleid is te vinden op de website www.speelmere.nl en ligt ter inzage op de locatie.
Wij informeren de ouders over het te voeren beleid. Wij informeren ouders schriftelijk; via de website, via digitale nieuwsbrieven en via de informatieborden. Mondeling informeren we via de oudercommissie en via diverse oudercontacten zoals het kennismakingsgesprek, de breng- en ophaalmomenten en de individuele kindbesprekingen. Indien nodig kan er een extra gesprek worden georganiseerd.
Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden. Tijdens de opvangdagen volgen wij per groep een eigen dagritme waarin verzorging en opvoeding, aansluitend bij het pedagogisch beleid, een plaats hebben.
De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint. Kinderen van 4 tot 13 jaar zijn welkom bij ons op de BSO als zij geen school hebben.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep(-en), speelgroep(-en) en basisgroepen.
Specifiek voor bso:
Bij activiteiten op de bso in groepen groter dan dertig kinderen besteden we in dit beleidsplan aantoonbare extra aandacht aan de omgang met de basisgroep.
Groepen en leeftijdsopbouw:
Er is plaats voor 3 basisgroepen van ieder 20 kindplaatsen maximaal; de Dots, Stars en Stripes.

Op dit moment zijn alle groepen operationeel. Hier bieden we opvang aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar voor en na school, studiedagen en tijdens de schoolvakanties.

De Dots is een nieuwe groep waar de kinderen van 4 tot en met 5 worden opgevangen. Deze groep zal in eerste instantie open zijn op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op de woensdag is de groep structureel samengevoegd met de Stars.

Op de Stars zitten de kinderen van resp. 6 en 7 jaar. Deze groep is alle dagen geopend.

Op de Stripes zitten de kinderen van resp. 8 jaar en ouder. Op de woensdagen is deze groep structureel samengevoegd met de Stars.

De kinderen zijn ingedeeld in een vaste (basis)groep, waardoor zij elke dag weten waar hun eet- en drink momenten zullen zijn en bij welke pedagogisch medewerkers ze terecht kunnen.

Het is mogelijk dat de groepssamenstelling of leeftijdsindeling vanwege veranderende wet- en regelgeving of pedagogische, organisatorische en/of bedrijfseconomische redenen opnieuw wordt ingedeeld. Ouders worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht. Tijdens opvang vanwege bv. studiedagen of vakanties kan het zijn dat enkele kinderen worden opgevangen bij een andere groep.

Kind-leidsterratio
1 pedagogisch medewerker op 10 kinderen

Werkwijze op de BSO:
De kinderen kunnen vanaf 6:30 uur gebracht worden bij Speel-Mere. Mochten ze nog niet ontbeten hebben, krijgen ze bij ons ontbijt. Om 8:00 uur worden de kinderen naar school gebracht.
In de middag worden de kinderen vanaf 13:45 uur opgehaald van school.

Rustmoment aan tafel
Nadat de groep compleet is, gaan we aan tafel en drinken wij wat en eten wij fruit. De kinderen kunnen deze tijd gebruiken om te vertellen, te luisteren en te bedenken wat zij willen gaan doen.

Speelmoment
Na het rustmoment mogen de kinderen zelf kiezen wat ze gaan doen in de ruimte, er zijn diverse hoeken waar de kinderen kunnen spelen. Kinderen mogen ook gaan spelen bij andere groepen, als ze daar toestemming voor hebben van de pedagogisch medewerker. Ook kunnen ze deelnemen aan de activiteiten die dagelijks aangeboden worden door de pedagogisch medewerkers, hierin hebben zij een keuze. De pedagogisch medewerkers ondersteunen niet alleen de geplande activiteiten, maar ondersteunen ook het vrije spel. Geplande activiteiten zijn soms interesse gebonden, soms leeftijdgebonden en soms speciaal voor jongens of voor meisjes. We werken aan de hand van thema’s. Buiten spelen (op de speelplaats) is natuurlijk ook mogelijk. Een pedagogisch medewerker gaat dan mee of kinderen gaan alleen als zij een zelfstandigheidcontract hebben. De kinderen kunnen een vrije activiteit doen of doen mee aan een georganiseerde activiteit en/of hebben zich opgegeven voor een workshop.
Indien nodig worden ze begeleidt door de pedagogisch medewerkers.

Ophaalmoment
Ouders mogen ophalen binnen de tijd van hun contract. Bij het ophalen nemen we de tijd voor een overdracht met de ouders.

Werkwijze gedurende studiedagen en vakantieopvang:
Tijdens de vakantie en studiedagen is Speel-Mere ook van 6:30 uur tot 18:30 uur open. Afhankelijk van het contract van de ouders worden de kinderen binnen deze tijd verwacht.

Voor de vakanties wordt een uitdagend en gevarieerd vakantieprogramma gemaakt dat digitaal onder alle ouders verspreid wordt.

Dagplanning gehele dag
Tussen 6:30 uur en 8:00 uur kunnen de kinderen bij ons ontbijten. Tot 9:30 uur hebben wij een inloop. Daarna starten wij met onze dagprogramma. Afhankelijk van het programma blijven we op locatie en wordt er de dag door activiteiten aangeboden, of maken we een uitje en gaan we met de kinderen opstap. Dit wordt ruim van te voren aangegeven aan de ouders, waarna ouders en kinderen de kans krijgen om zich ergens op in te schrijven.
Om 12:00 uur gaan we lunchen. Dit zal een broodmaaltijd zijn.
Om 17:00 uur gaan we met de kinderen die er nog zijn en mee-eten, een warme maaltijd eten. En om 18:30 uur is iedereen opgehaald.

Contactmomenten
Ook ouders hebben een vast aanspreekpunt voor vragen en- of opmerkingen, echter kan de overdracht van de dag natuurlijk ook door andere pedagogisch medewerkers gedaan kan worden. Wanneer ouders hun kind komen ophalen, vinden wij het belangrijk om een goede overdracht te verzorgen. De pedagogisch medewerkers bespreken samen met de ouders en soms samen met het kind de dag. Daarnaast willen kinderen vaak even laten zien wat ze gedaan of gemaakt hebben; we vinden het belangrijk hier de tijd voor te nemen. Wanneer het voor ouders en/ of pedagogisch medewerkers wenselijk is om wat uitgebreider te praten, dan wordt hiervoor een afspraak gepland.

Randen van de dag, personeelsbezetting
We volgen de wetgeving kinderopvang t.b.v. de dienstroosters van de medewerkers. Wanneer er, tussen 17:30 uur en 18:30uur kinderen worden opgehaald, eindigt stapsgewijs ook de werktijd van de pedagogisch medewerkers en worden de groepen samengevoegd. Elke groep werkt volgens dezelfde vaste rituelen, waardoor we herkenbaarheid creëren voor alle kinderen.

De wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep of stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. Wanneer kinderen nieuw komen op de BSO is er een intakegesprek met ouders waarin we zoveel mogelijk informatie vragen over het kind om het wennen zo passend mogelijk te organiseren. Bij doorstroom naar andere groep of als zij vier worden doen we dat zo geleidelijk mogelijk en betrekken daar kind en ouder actief bij door vooraf en achteraf te bespreken. Samen met de medewerker gaat het kind vanuit de eigen groep verschillende keren een kijkje nemen in de nieuwe groep. Dit zal een natuurlijk proces zijn.
Het kind zal worden voorgesteld in haar/zijn nieuwe groep, en wij heten het kind welkom. Het kind wordt door zijn of haar mentor wegwijs gemaakt in de nieuwe groep en werkwijze van de BSO en dient als vraagbaak voor ouders en kind.
In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. Wij bieden emotionele veiligheid door te zorgen voor een goede sfeer door onze eigen interactievaardigheden te tonen zoals interesse, humor, te zorgen voor elkaar, positief te kijken, te luisteren en oogcontact te maken. Emotionele veiligheid bieden we ook door duidelijkheid door onder andere consequent te zijn, uit te leggen, eerlijk te zijn en structuur te bieden. Door rust te bieden, plezier te maken en bijvoorbeeld veilige ontwikkelsituaties te creëren stimuleren we het welbevinden van kinderen.
We stimuleren de ontwikkeling van persoonlijke competenties door kinderen te ondersteunen bijvoorbeeld uit te dagen tot klimmen, glijden, rennen, fietsen of dansen. We stimuleren kinderen als ze iets nieuws proberen door hen de tijd daarvoor te geven, hen niet te forceren. We bieden activiteiten aan afgestemd op de ontwikkelingsfase van ieder kind. Onze locatie is zo ingericht dat kinderen worden uitgenodigd tot verschillende activiteiten zoals spelletjes doen, knutselen, met de computer werken, droomhuizen te bouwen in de bouwhoek, verkleden en toneelspelen.
Sociale competenties van kinderen stimuleren we door kinderen uit te nodigen om mee te spelen. We betrekken kinderen bij elkaar helpen of troosten. We coachen kinderen bij het sluiten van vriendschappen.
De overdracht van waarden en normen doen we door ons pedagogisch handelen; we benoemen bijvoorbeeld verschillen zonder te oordelen. We leren kinderen om met zorg om te gaan met dieren en planten in hun omgeving. We ondersteunen kinderen bij het oplossen van conflicten, bijvoorbeeld door te helpen het gevoel of idee onder woorden te brengen of alternatieven aan te bieden. Op iedere groep zijn regels en wij leven die zelf consequent en op de juiste manier na.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke (spel)activiteiten kinderen hun stamgroep, speelgroep of basisgroep verlaten. (open deuren beleid) De kinderen starten hun middag (of dag in de vakantie) op met hun eigen basisgroep. Na die opstart kunnen kinderen kiezen welke activiteit in welk vertrek van de speelgroep ze gaan doen. Als er een activiteit wordt aangeboden op de andere groep en er is nog ruimte voor kinderen van de andere groep dan kunnen kinderen in overleg met de pm-ers mee doen aan deze activiteit. Kinderen kunnen ook vrij spelen in de andere vertrekken van de speelgroep.
De (spel)activiteiten die kinderen buiten de stamgroepen, speelgroep of basisgroepen kunnen verrichten. Er hangen lijsten met activiteiten op de groepen zodat ook ouders zien wat er allemaal gedaan is.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. Op onze locatie werken de volgende volwassenen:
– Minimaal niveau 3
– Pedagogisch medewerkers in opleiding
– Stagiaires
– Directeur geregeld op de locatie aanwezig
Indien conform de beroepskracht-kind-ratio slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is, dan is ondersteuning van deze beroepskracht door een andere volwassene in geval van calamiteiten geregeld. Dit is niet van toepassing, omdat je altijd met minimaal twee pedagogisch medewerkers sluit.
Het beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen Extra opvang is mogelijk als er ruimte is in de groep en er geen extra inzet van personeel nodig is. De vaste pedagogisch medewerker van de betreffende groep kijkt samen met ouders of deze extra opvang mogelijk is op de groep. Er wordt bekeken:
– of er vriendjes zijn,
– of er bekende pedagogisch medewerker voor het kind aanwezig zijn (op de dag dat er extra opvang noodzakelijk is) en als laatste wordt tussen ouders en pedagogisch medewerkers afgestemd wie het kind opvangt, wie er op de groep staat, wat belangrijke aandachtspunten zijn voor het kind en of er bijzonderheden zijn. Extra dagdelen worden aangevraagd via het formulier ‘Aanvraag extra opvang’.